De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – die op 25 mei 2018 van toepassing is – versterkt de privacyrechten van werknemers. Er komen ook twee nieuwe privacyrechten bij: het recht op dataportabiliteit en het recht op vergetelheid.

Dat werknemers bepaalde rechten hebben op het gebied van privacy is niet nieuw. Ook onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) bestaan er al veel privacyrechten. Wel zijn een aantal van deze rechten onder de AVG verruimd. Werknemers kunnen onder de AVG een beroep doen op:

  • Het recht op informatie: uw organisatie moet werknemers informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit kan onder meer door een privacyverklaring op te nemen in het personeelshandboek.
  • Het recht op inzage: werknemers hebben het recht om de persoonsgegevens die uw organisatie van hen bewaart in te zien. Een werknemer kan bijvoorbeeld een verzoek doen om de gegevens uit zijn personeelsdossier in te zien.
  • Het recht op rectificatie en aanvulling: werknemers hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of de persoonsgegevens te laten aanvullen.
  • Het recht op beperking van verwerking: uw organisatie mag verzamelde persoonsgegevens in sommige gevallen (tijdelijk) niet verwerken, maar deze gegevens moeten wel opgeslagen blijven. Een werknemer kan zo’n verzoek indienen als hij verwacht de gegevens op een later moment nodig te hebben in een juridische procedure.
  • Het recht op een menselijke blik: werknemers kunnen hier een beroep op doen als uw organisatie besluiten neemt op basis van automatisch verwerkte gegevens. Verwerkt uw organisatie bijvoorbeeld sollicitaties zonder dat hier een persoon naar heeft gekeken, dan kan de kandidaat een beroep doen op het recht op een menselijke blik.
  • Het recht van bezwaar: werknemers kunnen bezwaar indienen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door uw organisatie. Bijvoorbeeld als uw organisatie onzorgvuldig omgaat met de gegevens.

Onder de AVG zijn er ook twee nieuwe rechten aan de privacywetgeving toegevoegd:

  • Het recht op vergetelheid: uw organisatie is in sommige gevallen verplicht om bepaalde persoonsgegevens van een werknemer te wissen. Denk bijvoorbeeld aan de resultaten van een assessment dat een werknemer enige jaren geleden heeft afgenomen en waarvan de resultaten niet meer relevant zijn.
  • Het recht op dataportabiliteit: werknemers moeten de gegevens die uw organisatie verwerkt op een makkelijke manier kunnen overdragen aan andere organisaties. Voor uw organisatie betekent dit dat werknemers de gegevens moeten kunnen ontvangen in een ‘gestructureerde, gangbare en machineleesbare’ vorm.

Bron: Rendement